تور ۱ روزه فیلبند

سفر یک روزه ییلاق فیلبند

جمعه ۲۵ مرداد

طبیعت گردی،عکاسی در ییلاقات فیلبند

تماشای رقص ابرها بر بلندای ییلاق فیلبند

پیمایش جنگل های زیبا سنگچال

احتمال تشکیل دریای ابر

خدمات :

لیدر

وسیله نقلیه توریستی

صبحانه

سطح برنامه :متوسط(۲از ۵)

حرکت ۳ صبح

برگشت ۱۱ شب

مکان حرکت:میدان آرژانتین

مبلغ برنامه:۷۴۵۰۰ تومان

تلفن مسئول هماهنگی و پشتیبانی: ۰۹۰۲۱۵۰۷۳۴۴ سرکار خانم بلبلی

تلفن شرکت :۴۴۶۹۷۸۷۰ فکس: ۴۴۶۹۷۰۹۳